Charakterystyka energetyczna

Do czego potrzebna?

Projektowana Charakterystyka Energetyczna i Analiza Możliwości Racjonalnego Wykorzystania Systemów Alternatywnych Zaopatrzenia w Energię i Ciepło są częścią projektu budowlanego. Oznacza to, że dokumenty te należy dołączyć do pozwolenia na budowę dla budynków nowo projektowanych lub przebudowywanych.

Co to jest projektowana charakterystyka energetyczna?

Wyliczenie projektowanej charakterystyki energetycznej daje informacje o tym czy dany budynek będzie energooszczędny czy nie. Pozwala również zweryfikować i poprawić już na etapie projektowania sam budynek pod względem efektywności energetycznej i wprowadzić zmiany przyczyniające się do oszczędności energii.
Warto więc pamiętać, że koszty zmian w projekcie w stosunku do późniejszych kosztów modernizacji są nieporównywalnie niższe.

W ramach obliczeń projektowanej charakterystyki energetycznej określia się:

  • wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP oraz sprawdzić jego warunki graniczne określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, będą stopniowo obniżane aż do roku 2021.
  •  warunek dotyczący współczynników przenikania U [W/m2K] dla przegród zewnętrznych budynku określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • warunek dotyczący powierzchni okien – nowe warunki techniczne nakazują, by w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni okien A0, wyrażone w m2,  oraz przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,9 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie było większe niż wartość A0max,
  • warunek dotyczący kondensacji pary wodnej w przegrodzie – kondensacja pary wodnej może spowodować szybkie zniszczenie niezabezpieczonych przed wilgocią materiałów budowlanych co w praktyce powoduje pojawienie się pleśni na powierzchni przegrody. Tylko poprawnie zaprojektowana przegroda zabezpiecza nas przed niemiłymi konsekwencjami w przyszłości,

Co to jest analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło?

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określa roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia. W dokumencie tym znajdują się informacje na temat dostępnych nośników energii, warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych oraz obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię. Przedstawiona jest także analiza porównawcza dwóch systemów zaopatrzenia w energię: systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego lub systemu konwencjonalnego i hybrydowego. Na końcu dokumentu znajdują się wyniki analizy.

Niezbędne informacje do sporządzenia powyższego dokumentu

Niezbędne informacje do sporządzenie charakterystyki energetycznej jak i analizy możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło przeważnie znajdują się w projekcie budowlanym. W celu wykonania powyższych dokumentów potrzebny jest komplet informacji dotyczących projektowanej konstrukcji (rzuty, przekroje – .pdf, .dwg, papier), parametrów projektowanych materiałów budowlanych oraz instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Niezbędne jest także określenie posadowienia budynku względem stron świata, ilości użytkowników oraz funkcji budynku ( mieszkalna, usługowa).

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Usługi wykonujemy na terenie  miejscowości : Warszawa, Pruszków, Piaseczno, Konstancin- Jeziorna, Góra Kalwaria, Józefosław, Tarczyn, Nadarzyn. Grodzisk Mazowiecki, Komorów, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna. Jeżeli posiadają Państwo informację niezbędne do obliczeń w postaci elektronicznej istnieje mozliwość realizacji zdalnej na terenie całego kraju.