Odbiór domu Pruszków

Dokumenty niezbedne do zakończenia budowy domu w powiecie Pruszkowskim wg. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

  1. Dziennik budowy
  2. Oświadczenie kierownika budowy

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych,(dot. budynków mieszkalnych)

c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z

ulicy, sąsiedniej nieruchomości , budynku lub lokalu,

  1.  W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków  pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby  uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
  2. Protokoły badań i sprawdzeń,

a)       opinia kominiarska       (ważna 1 rok od daty wystawienia)

b)       protokół szczelności instalacji gazowej       (ważny 1 rok od daty wystawienia)

c)       protokół odbioru instalacji elektrycznej       (ważny 5 lat od daty wystawienia)

d)       atesty na materiały budowlane (szambo)

  1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
  2. Protokoły odbioru przyłączy-woda, energia, gaz, kanalizacja
  3. Pozwolenia na budowę,
  4. Świadectwo charakterystyki  energetycznej budynku.
  5. Do wglądu zatwierdzony projekt budowlany.

Katalog stron internetowych